ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Αρχεία για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ”

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Παράρτημα Ι – Συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές

Παράρτημα ΙΙΙ – Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο

Παράρτημα ΙV – Οικονομική προσφορά

ΕΕΕΠ

ΕΕΕΠ XML

Εργασίες-Υλικά Εγκατάστασης Οργάνων Μέτρησης και Διατάξεων Απολύμανσης για τα Δίκτυα Ύδρευσης

Αρχεία για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Εργασίες και Υλικά Εγκατάστασης Οργάνων Μέτρησης και Διατάξεων Απολύμανσης για τα Δίκτυα Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ελασσόνας”

1.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

6.ΤΕΥΔ

7.ΜΕΛΕΤΗ

8.ΥΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ

Αρχεία για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ”

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Παράρτημα Ι – Συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές

Παράρτημα ΙΙΙ – Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο

Παράρτημα ΙV – Οικονομική προσφορά

ΕΕΕΠ

ΕΕΕΠ XML