Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ

ΔΕΥΑΕΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.).

Άρθρο 2ο

Γενικοί Όροι

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2. Η ΔΕΥΑΕΛ παρέχει νερό μόνο για ύδρευση. Κατ’ εξαίρεση όμως είναι δυνατή η παροχή νερού σε επαγγελματίες που ασκούν ειδικές δραστηριότητες, στις οποίες το νερό είναι από τις βασικές ύλες, όπως γεωργικές καλλιέργειες(θερμοκήπια, ειδικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις)και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

3. Η ΔΕΥΑΕΛ παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του. Η ΔΕΥΑΕΛ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

4. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ.

5. Η ΔΕΥΑΕΛ έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

6. Αν για οποιαδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

7. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΕΛ είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης . Η ΔΕΥΑΕΛ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Η ΔΕΥΑΕΛ δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι και το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

8. Η ΔΕΥΑΕΛ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης –αποθήκευσής του.

9. Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότηση των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατά τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

10. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους η ΔΕΥΑΕΛ μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Αν υπάρξει υποτροπή , διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑΕΛ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατωτέρου ορίου κατανάλωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 3ο

Αγωγοί

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.

Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοίχαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.

Αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.

Άρθρο 4ο

Παροχές

 1. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΕΛ διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται «Παροχή» και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλλει τη δαπάνη για την κατασκευή της . Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω κι αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου , ακόμη κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

 2. Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο των υδρόμετρων . Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο. Η ΔΕΥΑΕΛ έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα σε προκήπια , εφ’ όσον αυτά παραμένουν ανοιχτά (ανοιχτές πρασιές ), καθώς και μέσα στις κατά πρόσωπο των οικοδομών στοές , αν στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη στοά , υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων .

 3. Οι παροχές διακρίνονται :

 1. Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 1’’ ιντσών , που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία , καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

 2. Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 1’’ ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού , όπως νοσοκομεία , στρατιωτικές μονάδες , εργοστάσια , βιοτεχνίες , εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα , τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

 3. Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών) που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της ΔΕΥΑΕΛ . Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση , η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

 4. Σε εργοταξιακές παροχές , που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων . Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας , θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής . Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή , μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας , η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στη ΔΕΥΑΕΛ τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότησή του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών η ΔΕΥΑΕΛ μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 5ο

Μεταφορά, μετατροπή , μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της παροχής.

 1. Η ΔΕΥΑΕΛ μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά , τη μετατροπή , τη μετατόπιση , την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη , είτε αυτεπάγγελτα , όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.

 2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα αρμόδια γραφεία της ΔΕΥΑΕΛ και η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

 3. όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τη ΔΕΥΑΕΛ , ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεσή τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Η ΔΕΥΑΕΛ δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδίου ή του προστεθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή της ύδρευσής του ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά.

 4. οι εργασίες για τη μεταφορά , την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΕΛ , κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

 5. οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από τη ΔΕΥΑΕΛ νέα παροχή στην οριστική της θέση , δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Α. Μεταφορά παροχής

  1. Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στον συλλέκτη.

Β) Σε περίπτωση που κατά την κρίση της ΔΕΥΑΕΛ , επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής , για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος.

Γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.

 1. Η μεταφορά υφιστάμενης παροχής στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής και η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός υδρομετρητών , γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και η δαπάνη μεταφοράς καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ .

 2. Η ΔΕΥΑΕΛ είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει , με δικές της δαπάνες , την παροχή από το καταργημένο παλιό δίκτυο , στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.

 3. Η ΔΕΥΑΕΛ πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη , ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η ΔΕΥΑΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.

 4. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από τη ΔΕΥΑΕΛ με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της , αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.

Β. Μετατροπή – Μετατόπιση παροχής

 1. Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της ΔΕΥΑΕΛ , η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με τη δαπάνη της μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου του.

 2. Η ΔΕΥΑΕΛ έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση της εκτίθεται σε κινδύνους . Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η μετατόπιση της παροχής εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βέρος του πεζοδρομίου , γίνεται με δαπάνη της ΔΕΥΑΕΛ, εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση (Δήμος κ.λ.π.).

 3. Η δαπάνη για την μετατόπιση των αγωγών της ΔΕΥΑΕΛ που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες , είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη , βαρύνει εξολοκλήρου τη ΔΕΥΑΕΛ.

Γ. Ανύψωση – Καταβίβαση παροχή

 1. Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη , είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών . Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την μεταβολή .

Άρθρο 6ο

Υδρομετρητές

 1. Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού η ΔΕΥΑΕΛ τοποθετείτε υδρομετρητή σε κάθε παροχή , ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΕΛ . Ο καταναλωτής είναι χρήστης του υδρομετρητή και βαρύνεται με τη δαπάνη συντήρησης και αφαίρεσής του , η οποία καταβάλλεται με τη μορφή ενοικίου υδρομετρητή , το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

 2. Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχών αλλοίωση ή φθορά που προκαλείται σε’ αυτά, τους υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου ή του προστεθέντος από αυτόν τρίτου.

 3. Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα , κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ. λ. π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά , ένας τουλάχιστον υδρομετρητής . Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου , ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και η ΔΕΥΑΕΛ δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή μέχρι την νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων , καθώς και να επιβάλλει πρόστιμο , το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 4. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών , όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών , μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου , ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή . Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα καταβάλλει χωριστή εγγύηση χρήσης υδρομετρητή και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη . Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας απέναντι στη ΔΕΥΑΕΛ.

 5. Η ΔΕΥΑΕΛ έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους , ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τη ΔΕΥΑΕΛ τον έλεγχο των μετρητών . Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη ΔΕΥΑΕΛ και να καταβάλλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + -3 ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + – 3% τα έξοδα βαρύνουν τη ΔΕΥΑΕΛ .

 6. Παρεμβάσεις στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί τη ΔΕΥΑΕΛ σε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή , διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε . Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής , η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη την περίοδο αδράνειάς του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του , σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 7ο

Χώρος υδρομετρητών

 1. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων γίνεται κατά την κρίση της ΔΕΥΑΕΛ.

 2. Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση , ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων , που να προκαλούν κίνδυνο μολύνσεως του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία . Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές.

 3. Οι υδρομετρητές παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.

 4. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μία θέσεις , για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων , σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης.

 5. Οι υδρομετρητές παροχών , εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του ακινήτου μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ή σε πιλοτές , με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της ΔΕΥΑΕΛ στο χώρο των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου , στον οποίο είναι τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των υδρομετρητών καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των υδρομετρητών , κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου βάσει των τεχνικών οδηγιών της ΔΕΥΑΕΛ, ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησής τους . Η ΔΕΥΑΕΛ μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση υδρομέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη , εάν θεωρεί ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές . Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση , από διαρροές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από τη ΔΕΥΑΕΛ , φέρουν οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας .

 6. Το πρόσωπο της ΔΕΥΑΕΛ που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών , την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις , δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο , με την παρουσία του υδρολήπτη .

 7. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου , σε περίπτωση δε άρνησής του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΕΛ.

Άρθρο 8ο

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

 1. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου , ή για υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου , ή για υδρομετρητές τοποθετημένους στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής μετά την ευρισκόμενη στο πεζοδρόμιο κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου.

 2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η ΔΕΥΑΕΛ ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.

 3. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργία της ΔΕΥΑΕΛ. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί με χώματα ή μπάζα η ΔΕΥΑΕΛ τάσσει στον υπαίτιο προθεσμία για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη πάροδό της , επιβάλλει σ’ αυτόν πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μερίμνησε για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή , η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων της ΔΕΥΑΕΛ με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένταση σχετικά με την κατανομή των ενδείξεων , παρά μόνο στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψη του μετρητή διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιμηθέντα κυβικά.

 4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη , στο πλησιέστερο σημείο προς το μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Επίσης θα πρέπει μετά το διακόπτη να υπάρχει κλαπέ αντεπιστροφής , η τοποθέτηση του οποίου γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο αυτή η ΔΕΥΑΕΛ μπορεί να μην προχωρήσει στην σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν .

 5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους . Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν υποχρεώνει την ΔΕΥΑΕΛ σε διακοπή υδροδότησης .

 6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας . Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι κατασκευασμένες με σωλήνα γαλβανιζέ Φ ΄΄ ή Φ22 χιλιοστών πλαστική ,έτσι ώστε να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών και να μην δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης του νερού.

 7. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου , τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές , προκειμένου να αναλάβουν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.

 8. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται με την γραμμή του μετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΕΛ. Η παρεμβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΕΛ . Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές . Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΕΛ έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

 9. Απαγορεύεται απόλυτα η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΕΛ με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή , έστω κι αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΕΛ έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

 10. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων , έστω και να γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της ΔΕΥΑΕΛ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της ΔΕΥΑΕΛ ή τρίτους , καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΕΛ. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΕΛ μ’ αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των ανωτέρω η ΔΕΥΑΕΛ διακόπτη ή και αφαιρεί την παροχή.

 11. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιαδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων τους και των διαμέσων , από πλημμύρα που πιθανόν να προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης . Για το σκοπό αυτό , είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους , όπως στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης . Επί πλέον όσοι χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους καταστημάτων, είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τα ευρισκόμενα σ’αυτούς εμπορεύματα και τα διάφορα αντικείμενα πάνω σε ράφια , που να απέχουν τουλάχιστον 30 εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόματης αναρρόφησης.

 12. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα . Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους , η ΔΕΥΑΕΛ έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου.