Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό.

Για το σκοπό αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. λαμβάνει δείγματα τα οποία αποστέλλονται για ανάλυση σε εργαστήρια διαπιστευμένα κατά το πρότυπο EN ISO/ IEC 17025, και τα
αποτελέσματά τους πιστοποιούν ότι η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. ανταποκρίνεται πλήρως στις νομοθετικές απαιτήσεις [
Κ.Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/15-09-2023, «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)», (ΦΕΚ Β΄ 3525/25-05-2023)].