Η ΔΕΥΑ Ελασσόνας είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού στα δημοτικά διαμερίσματα του ομώνυμου Δήμου, εξυπηρετώντας όλους τους οικισμούς του Καλλικρατικού Δήμου με συνολικό πληθυσμό 37.264 κατοίκων, μέσω του κοινωφελούς δικτύου ύδρευσης.

Το πόσιμο νερό προέρχεται από πηγές και γεωτρήσεις, κατανεμημένες σε όλη την έκταση του Δήμου, το οποίο διοχετεύεται σε δεξαμενές και στην συνέχεια διανέμεται προς κατανάλωση.

Κάθε μήνα πραγματοποιούνται μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων από σταθερά σημεία δειγματοληψίας, κατανεμημένα κατάλληλα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, για την εξακρίβωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου. Τα συγκεκριμένα δείγματα στέλνονται στο πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO 9001:2000 εργαστήριο της ΔΕΥΑ Λάρισας, όπου και αναλύονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης τουλάχιστο μια φορά ανά έτος πραγματοποιούνται και φυσικοχημικές αναλύσεις από τα ίδια σημεία και κατά ανάλογο τρόπο με τις μικροβιολογικές.