Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων και των όμβριων νερών της περιοχής αρμoδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ).

Άρθρο 2

Σύστημα Αποχέτευσης .

Ως σύστημα αποχέτευσης της πόλης Ελασσόνας ορίζεται το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες : “Αποχέτευση Ελασσόνας” και “Αποχέτευση Ελασσόνας Β’ φάση”.

Άρθρο 3

Βασικές έννοιες

1. Χωριστικό σύστημα είναι το σύστημα που λειτουργεί με ανεξάρτητους αγωγούς για τα ακάθαρτα και τα όμβρια (βρόχινα) νερά.

2. Μικτό ή παντορροϊκό σύστημα είναι το σύστημα, που λειτουργεί με κοινό αγωγό αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και τα βρόχινα νερά.

3. Δίκτυο αποχέτευσης ή υπόνομος θεωρούνται όλοι οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες, και έχει κατασκευαστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ ή το Δήμο Ελασσόνας, σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.

Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τρίτους (όπως εργατικές κατοικίες κ.λπ.). Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει στο υπόλοιπο δίκτυό της.

4. Δίκτυο ακαθάρτων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα λύματα και τα απόβλητα.

5. Δίκτυο όμβριων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα όμβρια (βρόχινα) νερά.

6. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, είναι η μονάδα στην οποία καταλήγει το δίκτυο αποχέτευσης για την επεξεργασία των λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, πριν την απόρριψή τους στον αποδέκτη (Ελασσονίτης ποταμός).

7. Λύματα είναι το σύνολο των υγρών και των μεταφερομένων με αυτά στερεών, που αποβάλλονται από τους χώρους όλων των δραστηριοτήτων μιας περιοχής με φορέα το νερό και συγκεντρώνονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

8. Οικιακά λύματα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από κτίρια ή οικόπεδα που χρησιμοποιούνται ως χώροι κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου π.χ. χώροι κατοικίας, ενδιαίτησης, ψυχαγωγίας κ.λ.π.

9. Απόβλητα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από χώρους παραγωγικών κυρίως δραστηριοτήτων του ανθρώπου π.χ. από βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους και από χώρους ειδικών δραστηριοτήτων, όπως Νοσοκομεία, Ιατρεία, Εργαστήρια, Συνεργεία, Σφαγεία κ.λ.π.

Τα απόβλητα, ανάλογα με την προέλευσή τους, ταξινομούνται σε Βιομηχανικά, Νοσοκομειακά, Εργαστηριακά και άλλα.

10. Όμβρια νερά είναι τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και των πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

11. Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίων και οικοπέδων είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων ( σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, υποδοχέων, συσκευών κ.λπ.) που συμβάλλουν λειτουργικά στην παραλαβή και αποχέτευση του χρησιμοποιούμενου νερού και των μεταφερομένων μ’ αυτό στερεών, που αποβάλλονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και απορρέουν μέσα σε κτίρια και οικόπεδα.

12. Νόμιμη σύνδεση του ακινήτου θεωρείται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

13. Παράνομη σύνδεση του ακινήτου είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποχέτευσης έξω από τον μηχανοσίφωνα στον οποίο καταλήγουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με σκοπό τη λαθραία αποχέτευση των ακαθάρτων ή όμβριων νερών στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΡΟΙ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 4

Σύνδεση ακινήτων

1. Η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να συνδέουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης του κτίσματός τους με τον υπόνομο που διέρχεται από το δρόμο που έχει πρόσβαση το κτίριο.

2. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους από τους οποίους διέρχεται υπόνομος, η σύνδεση γίνεται κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο.

3. Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που δεν έχουν πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο (“τυφλά” ακίνητα).

4. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αρχίζει η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης υπονόμων, έστω κι αν δεν έγινε η σύνδεση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή αναβολή της σύνδεσης για εγκαταστάσεις που θα διατηρηθούν λιγότερο από ένα χρόνο. Προσωρινή αναβολή επιτρέπεται και για λόγους οικονομικούς ή άλλους. Σ’ όλες τις περιπτώσεις απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου, που πρέπει να αναφέρει τους πραγματικούς λόγους και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 5

Αποχέτευση ακαθάρτων νερών

Εξωτερική διακλάδωση – Φρεάτιο ελέγχου

1. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση των ακινήτων και το φρεάτιο ελέγχου.

2. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου είναι το τμήμα του δικτύου αποχέτευσης που μεσολαβεί για τη σύνδεση των ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης και περιλαμβάνει:

α) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου.

β) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.

2.1. Η εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου πρέπει να κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από το δίκτυο ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.

2.2. Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,20 μ. Αν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε μικρότερο βάθος από 1,20 μ., με τρόπο, όμως, που να διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση.

3. Φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου, είναι το φρεάτιο στο οποίο καταλήγουν οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων.

3.1. Το φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, στο πεζοδρόμιο και στο καταλληλότερο κατά την κρίση της σημείο.

3.2. Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευαστεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη ελεύθερη, που καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. Όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή του φρεατίου ελέγχου ούτε μέσα στο ακίνητο, τότε κατ’ εξαίρεση, κατασκευάζεται στο δρόμο.

3.3. Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, το φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη δειγματοληψία των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη).

4. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των δικτύων ακαθάρτων και όμβριων και τα φρεάτια ελέγχου κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

4.1. Μια εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων και ένα φρεάτιο ελέγχου εξυπηρετούν κατά κανόνα δύο ακίνητα.

4.2. Σε περίπτωση που, παρά τη δυνατότητα σύνδεσης, ο ιδιοκτήτης ακινήτου ζητά με γραπτή αίτησή του την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, πέραν αυτών που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, βαρύνεται με τη δαπάνη κατασκευής των επιπλέον αυτών εργασιών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών γίνεται κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. .

5. Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.

6. Κανείς, εκτός από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ

6.1. Η συντήρηση και επισκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, του φρεατίου ελέγχου, καθώς και του κεντρικού αγωγού του δικτύου αποχέτευσης, γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ και με δικές της δαπάνες.

6.2. Οι βλάβες, που προκαλούνται στις εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων και στα φρεάτια ελέγχου από υπαιτιότητα τρίτων προσώπων, επισκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ με δαπάνες των υπαιτίων.

Άρθρο 6

Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης ακινήτων

1. Η Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων (κτιρίων και οικοπέδων) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις (τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ για αποχέτευση κτιρίων και οικοπέδων κ.α.) και τις υποδείξεις των οργάνων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. .

2. Προϋπόθεση για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί η τοποθέτηση αυτόματης δικλείδας ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με τη φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις ενδεχόμενες ζημιές που προκαλούνται στο ακίνητό του, σε τρίτους ή και στο ίδιο το δίκτυο από πλημμελή ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.

3. Για να γίνει η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να αχρηστευθούν οι στεγανοί ή απορροφητικοί βόθροι και να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια του μηχανοσίφωνα και λιποσυλλέκτη. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου και πριν από τη δικλείδα ασφαλείας να οδηγούνται στη γενική παγίδα με το στόμιο καθαρισμού (λιποσυλλέκτης – μηχανοσίφωνας).

4. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, ανεξάρτητα αν κατεδαφιστούν, πρέπει να κενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να πληρωθούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης.

Άρθρο 7

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

1. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά που καθίσταται αδύνατη η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, γίνεται με τη φροντίδα του ιδιοκτήτη μηχανική ανύψωση των νερών, με την κατασκευή ειδικής δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα λύματα. Οι διαστάσεις της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν, ανάλογα με τον όγκο του κτιρίου, τις 2 ή 3 ώρες.

Άρθρο 8

Αποχέτευση βοθρολυμάτων

1. Σε περίπτωση που δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο δίκτυο αποχέτευσης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου για τη συγκέντρωση των λυμάτων του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων, η αποχέτευση των βοθρολυμάτων γίνεται με τη μεταφορά τους με βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και την απόρριψή τους σε ειδική θέση που καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. Πριν την απόρριψη γίνεται έλεγχος της σύστασης του περιεχομένου του βυτιοφόρου.

Άρθρο 9

Αποχέτευση όμβριων νερών

1. Η αποχέτευση των όμβριων νερών στους αγωγούς όμβριων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους, καθώς και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. .

2. Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των κτιρίων και οικοπέδων οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων, κατά κανόνα επιφανειακά.

3. Τα όμβρια νερά πρέπει να διοχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορούν, με απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. να διοχετεύονται στον αγωγό μέσω του φρεατίου υδροσυλλογής, το οποίο θα λειτουργεί σαν φρεάτιο ελέγχου.

4. Στον παντορροϊκό αγωγό επιτρέπεται να αποχετεύονται και τα ακάθαρτα και τα όμβρια νερά.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. μπορεί να επιτραπεί η και να επιβληθεί η σύνδεση των όμβριων νερών του ακινήτου με την κοίτη φυσικών ή τεχνικών ρεμάτων με κατάλληλη κατασκευή. Με την ίδια απόφαση τάσσονται οι όροι κατασκευής και σύνδεσης. Με τον παραπάνω τρόπο είναι δυνατή η αποχέτευση και των καθαρών νερών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.

6. Σε περίπτωση σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο όμβριων μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. να επιβληθεί στους ιδιοκτήτες τέλος σύνδεσης, του οποίου το ύψος και ο τρόπος καταβολής, θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 10

Άλλες υποχρεώσεις ιδιοκτητών

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, εκτός από τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, είναι γενικά υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του Κανονισμού αυτού, τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. και τις υποδείξεις των αρμοδίων της οργάνων που έχουν σχέση με το αντικείμενο, καθώς επίσης και να επιτρέπουν σε αυτά να εισέρχονται στα ακίνητά τους για τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσής τους, τη διενέργεια αυτοψίας και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης. Άρνηση του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του ακινήτου να επιτρέψει στα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. την είσοδο μέσα στο ακίνητό του και τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.

2. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. Αν

πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. τάσσει προθεσμία για την πραγματοποίησή του, μετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις.

3. Μετά τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να κατεδαφίσουν και αχρηστεύσουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και όμβριων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λπ., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. η οποία στη συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφωθεί μέσα στην τασσόμενη προθεσμία και τα βοθρολύματα καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. μπορεί να : επιβάλλει κυρώσεις.

4. Στην περίπτωση που καταργούνται υποχρεωτικά οι παλιοί αγωγοί και βόθροι, τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, πρέπει να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης με τον τρόπο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 11

Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο

1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο, εφόσον διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης από τον δρόμο που βρίσκεται το ακίνητο. Κατ’ εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται ύστερα από γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ που χορηγείται μετά από έντυπη αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

3. Μαζί με την άδεια σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ τις έντυπες προδιαγραφές, με βάση τις οποίες πρέπει να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια της υπό σύνδεση οικοδομής, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό.

4. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και σε περίπτωση πολυώροφων οικοδομών με χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, υποβάλλεται από τον εργολάβο ή το διαχειριστή ή από ένα συγκύριο και συνοδεύεται από θεωρημένη άδεια οικοδομής.

5. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ έχει το δικαίωμα, όταν κρίνεται απαραίτητο, να ζητήσει επιπλέον και τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 στο οποίο θα απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής και η θέση του βόθρου που αχρηστεύεται.

β) Διάγραμμα των ορόφων της οικοδομής, στο οποίο να απεικονίζεται η εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης αυτής (σωληνώσεις, εσωτερικά φρεάτια, δικλείδα ασφαλείας κ.λ.π.) και η υψομετρική διαφορά του πεζοδρομίου με το υπόγειο και το ισόγειο της οικοδομής.

γ) Κάτοψη επιπέδου σύνδεσης με το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους αποχετευτικούς αγωγούς.

δ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, πίνακα των ιδιοκτητών του ακινήτου και τον αριθμό υδρομετρητή του καθενός, απόφαση της γενικής τους συνέλευσης ή κοινή εξουσιοδότηση του διαχειριστή ή συγκυρίου για υποβολή της αίτησης σύνδεσης.

ε) Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία που θεωρείται απαραίτητο για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Μηχανικό που τα συνέταξε και τον αιτούντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ για ατελή και εσφαλμένη εφαρμογή τους.

6. Οι όρoι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, πρατήρια βενζίνης, γκαράζ στάβλους κ.λ.π. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. .

Άρθρο 12

Έλεγχος εγκαταστάσεων

1. Πριν τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ προβαίνει σε έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης του υπό σύνδεση ακινήτου, για να διαπιστώσει τη σύμφωνη με τους όρους του Κανονισμού αυτού και τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ κατασκευή της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ δεν επιτρέπει τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή, τροποποίηση ή συμπλήρωση των ελλείψεων. Για το σκοπό αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ τάσσει προθεσμία μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας μπορεί να επιβάλει κυρώσεις.

2. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ έχει πάντοτε το δικαίωμα να προβαίνει στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης των ακινήτων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελίες δημοτών. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ υποδεικνύει με γραπτή εντολή της τις απαιτούμενες ενέργειες και τάσσει σ’ αυτόν προθεσμία για τη διενέργειά τους. Μετά την άπρακτη πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, παρά την επιβολή των κυρώσεων, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και χρεώνει τη σχετική δαπάνη στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού.

3. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ έχει το δικαίωμα να προβαίνει, όποτε κριθεί απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης, τάσσοντας προθεσμία, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας επιβάλλονται κυρώσεις.

4. Σε περίπτωση, που οι κύριοι των ακινήτων δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού αυτού, και τα ελαττώματα στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου τους, χαρακτηρισθούν με απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ ως επικίνδυνες για το δίκτυο αποχέτευσης, ή για το κοινό, διακόπτεται η παροχή νερού και η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

5. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ και η δαπάνη χρεώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υπαίτιου της ζημιάς.

Άρθρο 13

Τρόπος υπολογισμού του τέλους σύνδεσης

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να καταβάλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, όπως αυτό καθορίζεται και υπολογίζεται στις επόμενες παραγράφους. .

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας καθορίζεται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης, που αποτελεί τη δαπάνη σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης. Για την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ λαμβάνονται υπόψη η πρόσοψη του οικοπέδου και στοιχεία της οικοδομής, όπως το εμβαδόν, ο συνολικός όγκος και ο αριθμός των ορόφων.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ, καθορίζεται χωριστά ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις λουτρών, πρατήρια καυσίμων, ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π.

4. Το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο υπονόμων καταβάλλεται: εφάπαξ ή με δόσεις, που καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ και υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά τα χρόνο έκδοσης του σχετικού λογαριασμού.

5. Ο κάθε λογαριασμός για το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης εκδίδεται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στις παραπάνω σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ και με βάση τα στοιχεία της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια οικοδομής και τους τίτλους ιδιοκτησίας που προσκομίζονται, καθώς και την αυτοψία που διενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων, υπερισχύει η αυτοψία του υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ, εκτός αν ο αιτών προσκομίσει νέα στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ, στον οποίο ανήκει και η τελική κρίση.

6. Για τον υπολογισμό του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης ακινήτων στα οποία έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η ρυμοτομία στο έδαφος, λαμβάνονται υπόψη οι προσόψεις του οικοπέδου, όπως διαμορφώνονται μετά τη ρυμοτόμηση.

7. Στο εμβαδόν της οικοδομής δεν περιλαμβάνονται τα υπόγεια, οι ανοικτοί χώροι PILOTIS, τα δώματα (απολήξεις κλιμακοστασίων) και τα πατάρια των καταστημάτων. Αντίθετα περιλαμβάνονται στο εμβαδόν της οικοδομής τα υπόγεια, και τα ημιυπόγεια, που έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό.

8. Οι κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε κοινό οικόπεδο μπορούν, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ, να συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης χωριστά η κάθε μία.

9. Σε ημιτελείς οικοδομές λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της οικοδομής, που απεικονίζεται στην άδεια οικοδομής. Μετά την περάτωση της οικοδομής η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ διενεργεί αυτοψία για τη διαπίστωση της τελικής κατάστασης αυτής, με βάση την οποία διαμορφώνεται η τελική δαπάνη των τελών σύνδεσης.

10. Σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση σε νόμιμα συνδεδεμένη οικοδομή, καταβάλλεται συμπληρωματικό τέλος σύνδεσης, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο που δηλώνεται η προσθήκη από τον κύριο του ακινήτου, ή κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

11. Στις νέες οικοδομές που ανεγείρονται στη θέση των παλαιών, που ήταν νόμιμα συνδεμένες με το δίκτυο υπονόμων, ή στις περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση, το τέλος σύνδεσης υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της νέας οικοδομής και τις ισχύουσες τιμές και αφαιρούνται στα στοιχεία της παλιάς οικοδομής, που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική σύνδεσή της.

12. Η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων κατά προτεραιότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή προκαταβάλλεται μέρος των τελών σύνδεσης και με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της ολοσχερούς εξόφλησης της δαπάνης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην εκτέλεση του έργου, αν το ποσό του τέλους σύνδεσης δεν καλύπτει την δαπάνη κατασκευής του έργου.

13. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ αντιμετωπίζονται οι ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το άρθρο αυτό.»

Άρθρο 14

Τέλος χρήσεως υπονόμου

1. Το τέλος χρήσεως υπονόμου αποτελεί ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που παρέχει Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

β) Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε δρόμο από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης και δεν έχουν συνδέσει με το δίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 1069/80, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η επιβολή του τέλους στην περίπτωση αυτή αρχίζει από την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης και την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού τασσόμενης προθεσμίας των τριάντα ημερών.

γ) Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε δρόμο από τον οποίο δεν διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, σε ανταπόδοση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ για την απόρριψη των βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

2. Το τέλος χρήσεως υπονόμου υπολογίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ στην αξία του καταναλισκόμενου νερού του υπόχρεου ακινήτου και εισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού. Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους χρήσεως υπονόμου είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και οι τρίτοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι συνοφειλέτες σε ολόκληρο με τους τρίτους που χρησιμοποιούν τα ακίνητά τους.

3. Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες βιοτεχνίες