Αρχική arrow Ύδρευση arrow Κανονισμός Ύδρευσης

Κανονισμός Ύδρευσης

(2 ψήφοι)

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ

ΔΕΥΑΕΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.).

Άρθρο 2ο

Γενικοί Όροι

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2. Η ΔΕΥΑΕΛ παρέχει νερό μόνο για ύδρευση. Κατ’ εξαίρεση όμως είναι δυνατή η παροχή νερού σε επαγγελματίες που ασκούν ειδικές δραστηριότητες, στις οποίες το νερό είναι από τις βασικές ύλες, όπως γεωργικές καλλιέργειες(θερμοκήπια, ειδικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις)και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

3. Η ΔΕΥΑΕΛ παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του. Η ΔΕΥΑΕΛ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

4. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ.

5. Η ΔΕΥΑΕΛ έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

6. Αν για οποιαδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

7. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΕΛ είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης . Η ΔΕΥΑΕΛ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Η ΔΕΥΑΕΛ δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι και το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

8. Η ΔΕΥΑΕΛ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης –αποθήκευσής του.

9. Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότηση των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατά τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

10. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους η ΔΕΥΑΕΛ μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Αν υπάρξει υποτροπή , διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑΕΛ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατωτέρου ορίου κατανάλωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 3ο

Αγωγοί

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.

Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.

Αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 200 χιλιοστών του μέτρου. Ο καιρός τώρα
Καθαρός Καθαρός
Θερμοκρασία: 14 °C
Κυριακή, 26 Μάι
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 14 ως 29 °C
Δευτέρα, 27 Μάι
Κυρίως συννεφιασμένος Κυρίως συννεφιασμένος
Θερμοκρασία: 13 ως 28 °C