Συχνές ερωτήσεις

Πόσο κοστίζει η σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο

(7 ψήφοι)

1. Ειδικό τέλος του νόμου 1069/80, 80% σε όλες τις κατηγορίες

2. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 180,00 € έως 8 m (ανεξαρτήτως πλήθους συνδέσεων). Για απόσταση μεγαλύτερη των 8 m από τον κεντρικό αγωγό που απαιτείται εκσκαφή, σε άσφαλτο ή τσιμέντο 25,00 € / τρέχον μέτρο και χώμα 5,00 € / τρέχον μέτρο

3. Εγγύηση για κάθε σύνδεση 30,00 € η οποία επιστρέφεται ή συμψηφίζεται μετά την εκκαθάριση του τελευταίου λογαριασμού. Αυτό ισχύει για κάθε συμβόλαιο και για κάθε καταναλωτή.

Για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα σε τρίτους εφόσον δεν προσκομισθεί το συμβόλαιο ενοικίασης στην υπηρεσία για αλλαγή του ονόματος του καταναλωτή, τότε η όποια οφειλή θα βαρύνει τους ίδιους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η όποια οφειλή προκύψει βαρύνει τον τελευταίο καταναλωτή σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχει προσκομισθεί στην υπηρεσία, εφόσον αυτός δεν έχει κάνει διακοπή και εκκαθάριση της κατανάλωσης που τον βαρύνει.

4. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης: θα εφαρμόζεται ο τύπος Τ=Α+(Β*Ε) όπου

Τ= τέλος σύνδεσης, Α= 150, Β=3, Ε= εμβαδό .

5. Μετατόπιση υδρομέτρου 70,00 €

6. Επανασύνδεση υδρομέτρου 15,00 €

7. Αντικατάσταση υδρομέτρου 40,00

8. Εκκένωση ιδιωτικού βυτίου βοθρολυμάτων 70,00 € ανά βυτίο

9. Η πάγια χρέωση θα είναι 25 m3 νερού (για όλες τις κατηγορίες)

10. Οι κλίμακες παραμένουν ως έχουν και το κόστος κυβικού ανά κλίμακα όπως είναι καταγεγραμμένο στην απόφαση 1/2015 του Δ.Σ. μειώνεται κατά 20%.

11. Το τέλος χρήσης αποχέτευσης στο δ.δ. Ελασσόνας 50%, στο δ.δ. Λιβαδίου 15% και στο δ.δ. Σαρανταπόρου 10%

12. Προστίθεται Φ.Π.Α. α) 13% στην αξία του νερού και β) 23% σε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις.

13. Προσωρινή διακοπή νερού θα γίνεται σε κάθε οφειλέτη εφόσον βεβαιωθούν από την υπηρεσία οφειλές δύο περιόδων (τρίμηνο ή τετράμηνο). Εάν βεβαιωθούν οφειλές και για τρίτη περίοδο θα γίνεται οριστική διακοπή της παροχής και η εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής

14. Για παράνομη σύνδεση ή επανασύνδεση επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της προηγούμενης από την επανασύνδεση ετήσιας χρέωσης

15. Για κλοπή νερού, παράκαμψη υδρομέτρου (by pass) επιβάλλεται πρόστιμο 1.000,00 € με την επιβεβαίωση της κλοπής και σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο πενταπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Πλέον των παραπάνω θα θεσπιστεί, για την προστασία καταναλωτών (ευπαθείς ομάδες) και συγκεκριμένα για: άπορους, μακροχρόνια άνεργους, Α.Μ.Ε.Α., πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο.

Το κοινωνικό τιμολόγιο θα εφαρμόζεται για τα πρώτα 50 m3 σε λογαριασμούς που εκδίδονται ανά τρίμηνο και 60 m3 σε λογαριασμούς που εκδίδονται ανά τετράμηνο.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται εκκαθαριστικό σημείωμα η ένταξη σε κατηγορία έκπτωσης ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται με την προσκόμιση εκ νέου των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

  1. Μείωση της τάξης του 90%, δικαιούχοι:

άποροι πολίτες σε κατάσταση πλήρους ένδειας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στην διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης από τη διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας που θα πιστοποιεί την οικονομική τους αδυναμία.

2. Μείωση της τάξης του 50%, Δικαιούχοι:

α) άποροι πολίτες με βιβλιάριο ανασφάλιστου οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στην διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση, βεβαίωσης από τη διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας, βιβλιάριου ανασφάλιστου από το οποίο αποδεικνύεται η δωρεάν χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τους βαρύνουν με αναπηρία 67% και άνω, προσκομίζοντας πιστοποιητικό από την οικία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή από την επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους από το οποίο να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

γ) πολύτεκνες οικογένειες εφόσον το μικρότερο ηλικιακά τέκνο δεν έχει κλείσει το 23ο έτος ή το 25ο εφόσον σπουδάζει, και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να αποδεικνύει την πολυτεκνική τους ιδιότητα και βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το Κράτος σχολή για το μικρότερο ηλικιακά τέκνο.

3. Μείωση της τάξης του 30%, Δικαιούχοι:

α) τρίτεκνες οικογένειες εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο του ποσού των 12.000,00 € και μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου ή του 25ου έτους της ηλικίας, εφόσον σπουδάζει, του μικρότερου τέκνου, και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να αποδεικνύει την τριτεκνία, εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγουμένου της ένταξης έτους και βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το Κράτος σχολή του μικρότερου τέκνου.

β) μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 € για κάθε παιδί πέραν του πρώτου και μέχρι του 23ου ή 25ου έτους εφόσον σπουδάζει, και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να αποδεικνύει τη μονογονεϊκότητα, αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για το προηγούμενο της ένταξης έτους, βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το Κράτος σχολή του μικρότερου τέκνου.

Για την ομαλή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού

(5 ψήφοι)
  1. 1.Δεν πετάω πλαστικές συσκευασίες στην αποχέτευση της κατοικίας μου

  2. 2.Δεν πετάω σκουπίδια στην αποχέτευση της κατοικίας μου

  3. 3.Δεν πετάω καμένα λάδια που έμειναν από το μαγείρεμα στην αποχέτευση

  4. 4.Δεν πετάω υπολείμματα φαγητού στην αποχέτευση και κυρίως λίπη

Ακολουθώντας τα παραπάνω μέτρα δεν θα έχω προβλήματα με την αποχέτευση του σπιτιού μου (π.χ. βουλωμένα φρεάτια), ενώ ταυτόχρονα βοηθώ στην καλή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και της Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού, διατηρώντας την πόλη και ιδιαίτερα το ποτάμι της καθαρό και ζωντανό.

Γιατί πρέπει να καθαρίζονται τα λύματα

(3 ψήφοι)

Τα λύματα των πόλεων είναι πλούσια σε οργανικές ουσίες και μικροοργανισμούς, προέρχονται δε από τις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου. Αυτές οι οργανικές ουσίες, όταν βρεθούν σε κάποιο ποτάμι ή στη θάλασσα, καταναλώνουν το οξυγόνο που υπάρχει.

Έτσι οι ζωντανοί οργανισμοί (ψάρια) πεθαίνουν, αφού δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για να αναπνεύσουν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων πριν διοχετευθούν στο περιβάλλον.

Τι είναι ο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

(3 ψήφοι)

Η Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού ή αλλιώς «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.είναι μια μεγάλη εγκατάσταση με δεξαμενές και μηχανήματα στις οποίες συγκεντρώνονται τα λύματα της πόλης, υποβάλλονται σε διαδικασίες καθαρισμού και τελικά διοχετεύονται στο ποτάμι.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ελασσόνας λειτουργεί από τις 14 Σεπτεμβρίου 2007.

 Ο καιρός τώρα
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 23 °C
Τετάρτη, 17 Οκτ
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 11 ως 24 °C
Πέμπτη, 18 Οκτ
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 11 ως 24 °C